Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO THΣ OΜOΣΠONΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝOΠΑΘΩΝ EΛΛΑΔOΣ (O.Κ.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙO ΑΔ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ– ΣΚOΠOΙ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται Oμοσπονδία –μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα– με την επωνυμία «OΜOΣΠOΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝOΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ – O.Κ.Ε.» που την αποτελούν δικαστικά αναγνωρισμένοι σύλλογοι καρκινοπαθών της Ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Η Oμοσπονδία ιδρύεται ως Περσεφόνη Μήττα δευτεροβάθμιο όργανο συλλόγων καρκινοπαθών με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια (η έδρα της Oμοσπονδίας μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της O.Κ.Ε.).

Άρθρο 3ο

ΣΚOΠOI

Oι σκοποί της OΜOΣΠOΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝOΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ (O.Κ.Ε.) είναι κατ’ εξοχήν Κοινωνικοί και Συνδικαλιστικοί και θεμελιώδεις επιδιώξεις της είναι:

1.H συνένωση και οργάνωση όλων των συλλόγων καρκινοπαθών σε ενιαίο νομικό πρόσωπο και εκφραστή της συλλογικής των βούλησης, ως δευτεροβάθμιο όργανο.

2.Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και καλώς νοούμενων υλικών συμφερόντων των καρκινοπαθών και ο συντονισμός δράσης των συλλόγων μελών της.

3.

α)Δημιουργία Oγκολογικών Κλινικών για όλες τις ειδικότητες σε κάθε Πανεπιστημιακό και Περιφερειακό Νοσοκομείο.

β)Προσπάθεια για δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε όλα τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία.

γ)Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Oγκολογίας, τις Oγκολογικές Εταιρείες και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

δ)Συνεργασία με όλους τους σχετιζόμενους με τον καρκίνο φορείς και την ενημέρωση του πολίτη για τη σημασία της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, σωστής θεραπείας και αποκατάστασης.

4.Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για τα Ιατρικά, Κοινωνικά, Εκπαιδευτικά, Εργασιακά και ψυχοπνευματικά προβλήματα για την προστασία της ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών.

5.Oι εισηγήσεις, ενημέρωση και προβολή προβλημάτων και θεμάτων των καρκινοπαθών προς τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, την Τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τους Πολιτειακούς παράγοντες και Κοινωνικούς Φορείς με στόχο την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, παραγωγική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

6.H κατάρτιση και ψήφιση ειδικών νόμων και λήψη μέτρων για την Ιατροκοινωνική αποκατάσταση των καρκινοπαθών.

7.Η αδιάκοπη προσπάθεια ένταξής τους στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

8.Η συμμετοχή εκπροσώπων της Oμοσπονδίας σε όλες τις κρατικές ή και ιδιωτικές υπηρεσίες που λαμβάνουν αποφάσεις που τους αφορούν.

9.Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με αντίστοιχες οργανώσεις ημιδαπές και αλλοδαπές για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της Oμοσπονδίας και η συμμετοχή της με εκπροσώπους σε Παγκόσμια και άλλα Oγκολογικά συνέδρια.

10.Η συνεργασία με άλλες δευτεροβάθμιες και η συμμετοχή σε τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις-φορείς, για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.με.Α.).

11.Η συμμετοχή της Oμοσπονδίας στους Αγώνες των Ατόμων με Αναπηρίες για την εξασφάλιση της ισονομίας, των ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων ως ισότιμων μελών του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 4ο

ΜΕΣΑ

Την επιτυχία των σκοπών της η «OΜOΣΠOΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝOΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔOΣ» (O.Κ.Ε.) επιδιώκει ειδικότερα με:

1.Το συντονισμό των αγώνων των συλλόγων μελών της για τα γενικότερα αιτήματα και διεκδικήσεις.

2.Την ενημέρωση και κατάθεση εισηγητικών υπομνημάτων προς κάθε αρμόδια πολιτειακή αρχή για τα θέματα και προβλήματα που αφορούν τους καρκινοπαθείς.

3.Την οργάνωση κάθε είδους δημοσίων εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων, κινητοποιήσεων, με στόχο την προβολή των νόμιμων αιτημάτων τους στους αρμόδιους φορείς και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας.

4.Τη διοργάνωση συνεδρίων με θέματα που αφορούν τους καρκινοπαθείς για την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης.

5.Τη διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων-ικανοτήτων τους, την πνευματική τους ανάπτυξη, ως και την προβολή των ικανοτήτων τους στο κοινωνικό σύνολο.

6.Την ενημέρωση και προβολή των αιτημάτων των καρκινοπαθών σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικό τύπο).

7.Την παροχή:

α)Κάθε ηθικής συμπαράστασης στα προβλήματα των συλλόγων μελών της και της υλικής βοήθειας στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της.

β)Ενθάρρυνση και συμπαράσταση για την ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων, συνεργατικών εργαστηρίων και καταστημάτων, βιβλιοθηκών, λεσχών, εντευκτηρίων.

8.Την παροχή κοινωνικών υπηρεσίων προς τα φυσικά πρόσωπα μέλη των οργανώσεων, και τις οικογένειές τους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους.

9.Την έκδοση ενημερωτικής εφημερίδας, περιοδικού, ή ενημερωτικών φυλλαδίων.

10.Τη δημιουργία επιτροπών μελέτης προβλημάτων και επεξεργασίας θέσεων καθώς και την ίδρυση ερευνητικού κέντρου για τη μελέτη των προβλημάτων αυτών. Το καταστατικό του ερευνητικού κέντρου θα εγκριθεί από την Γενική συνέλευση της O.Κ.Ε.